ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας ΧΗΜΕΙΟΧΑΡΤ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΧΗΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρίας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας χαρτιού και διάθεσης υλικών συσκευασίας Χονδρικό Εμπόριο, Επεξεργασία Εύκαμπτων Υλικών & Επεξεργασία Ειδικών Εφαρμογώνσύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
 • Η ικανοποίηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες απαιτήσεων
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
 • Ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας με την κείμενη νομοθεσίας και τις κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη δραστηριότητας της εταιρίας.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από: τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η ετήσια ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής ως προς την ικανοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας μας.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος